Make your own free website on Tripod.com

 

 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ (Information) หมายถึงข่าวสารที่ได้มาจากการนำ ข้อมูลเดิม ( rawdate ) มาคำนวณสถิติหรือประมวลผลอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งข่าวสารที่ได้อกมานั้นจะอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที
                ในส่วน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) จะหมายถึงกระบวนการต่างๆ และระบบงานที่ช่วยให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ โดยจะรวมถึง

 1. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งส่วนมากจะหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์โทรคมนาคมต่างๆ รวมทั้งซอฟต์แวร์ทั้งแบบสำเร็จรูปและแบบพัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้จัดเป็นเครื่องมือเครื่องมือสมัยใหม่และใช้เทคโนโลยีระดับสูง(High Technology)

 2. กระบวนการในการนำอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ข้างต้นมาใช้งานเพื่อรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลลัพธ์เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศในปัจจุบัน จะประกอบไปด้วยระบบต่างๆ

  • ระบบประมวลผลข้อมูล ( Data Processing Systems )

  • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ( Management Information Systems )

  • ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ( Decision Support Systems )

  • ระบบสารสนเทศเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ( Executive Information Systems )

  • ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ ( Artificial Intelligence and Expert Systems

   

   

   

   

   

  This website optimize resolution best view for 1024 x 768

  Contact : Webmaster