Make your own free website on Tripod.com
  • การวิเคราะห์แบบวอทอิฟ (What-If Analysis)

ในการวิเคราะห์แบบวอทอิฟ ผู้ใช้สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวแปรหรือจำนวนความสัมพันธ์ของตัวแปรและความชัดเจนของผลลัพธ์ที่ได้จากค่าของตัวแปรอื่นๆ เช่น ถ้าคุณใช้ตารางทำการ (Spreadsheet) คุณจะต้องเปลี่ยนจำนวนของรายได้ (ตัวแปร) หรือสูตรคิดอัตราภาษี (จำนวนความสัมพันธ์ของตัวแปร) ในแบบจำลองด้านการเงินในตารางทำการ หลังจากนั้นคุณอาจสั่งให้โปรแกรมทำการคำนวณใหม่อีกครั้ง เพื่อประเมินค่าบางตัวที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการกำหนดตัวแปร เช่น กำไรสุทธิหลังหักภาษี เป็นต้น

  • การวิเคราะห์แบบละเอียด (Sensitivity Analysis )

การวิเคราะห์แบบละเอียดเป็นกรณีพิเศษของการวิเคราะห์แบบวอทอิฟ ค่าของตัวแปรเพียงหนึ่งตัวจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ในตัวแปรอื่นๆ ดังนั้นการวิเคราะห์แบบละเอียดจะเป็นกรณีของการวิเคราะห์แบบวอทอิฟ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงซ้ำอีกครั้งในตัวแปรเพียงตัวเดียวในแต่ละครั้ง ชุดโปรแกรม DSS บางตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรให้โดยอัตโนมัติ การวิเคราะห์แบบละเอียดจะใช้เมื่อผู้ตัดสินใจไม่แน่ใจเกี่ยวกับการประเมินค่าของตัวแปรหลัก จากตัวอย่างของตารางทำการก่อนหน้านี้ ค่าของรายได้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขึ้นและจะมีผลกระทบกับตัวแปรในตารางทำการและการประเมินค่า ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจในผลกระทบของระดับรายได้ที่ผ่านมาในปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

  • การวิเคราะห์แบบค้นหาเป้าหมาย (Goal–Seeking Analysis)

การวิเคราะห์แบบค้นหาเป้าหมาย เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์แบบวอทอิฟ และแบบละเอียด จะเป็นการแทนที่ของสิ่งที่เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรที่มีผลกับตัวแปรอื่นอย่างไร การวิเคราะห์ในการค้นหาเป้าหมาย เรียกอีกอย่างว่า ‘ สามารถวิเคราะห์ได้อย่างไร’ (How can analysis? ) ได้กำหนดค่าของเป้าหมาย (ความสำเร็จ) สำหรับตัวแปร หลังจากนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอื่น ๆ จนกระทั่งค่าของเป้าหมายนั้นเข้าถึงเป้าหมาย เช่น คุณอาจจะมีการกำหนดค่าของเป้าหมาย (ความสำเร็จ) ไว้ที่ 2 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีสำหรับการดำเนินงานของธุรกิจ หลังจากนั้นคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงค่าของรายได้หรือค่าใช้จ่ายในแบบจำลองตารางทำการ จนได้ผลลัพธ์ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคุณจะพบจำนวนของรายได้หรือระดับของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจที่จะทำให้เข้าถึงเป้าหมาย

  • การวิเคราะห์แบบเหมาะสม ( Optimization Analysis)

การวิเคราะห์แบบเหมาะสม เป็นการขยายความซับซ้อนที่มากขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ค้นหาเป้าหมาย โดยแทนที่ค่าของเป้าหมายเฉพาะสำหรับตัวแปร เพื่อค้นหาค่าที่เหมาะสมสำหรับตัวแปรหนึ่งตัวหรือมากกว่านั้น หลังจากนั้นตัวแปรอื่นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีข้อจำกัดเกิดขึ้น จนกว่าจะได้ค่าที่ดีที่สุดสำหรับตัวแปรเป้าหมายที่ต้องการ เช่น ควรกำหนดค่าระดับของผลกำไรไว้ในระดับสูงที่ควรจะเป็นเป้าหมายแห่งความสำเร็จ โดยวางค่าสำหรับการเลือกแหล่งของรายได้และประเภทของค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอย่างมากอาจจะทำให้มีขีดจำกัดสำหรับขั้นตอนการผลิตหรือขีดจำกัดของการเงิน ดังนั้น เงื่อนไขที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ